Missie en visie

Missie

Mensen die worstelen met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis leven in de hel. Zij ervaren een hoge lijdensdruk, leven een leven vol emotieregulatieproblemen, suïcidaliteit en zelfbeschadigend gedrag. En hun omgeving en familie lijdt vaak met hen mee.

Door de heftige ontregeling is het moeilijk voor cliënten om te voldoen aan de voorwaarden die door de GGZ gesteld worden aan’client-zijn’: je aan je afspraken houden intern gemotiveerd zijn om behandeling aan te gaan, en wachtlijsten overleven als je suïcidaal bent is soms onmogelijk. Maar directe behandeling is wel noodzakelijk als je leven een hel is. Dialecitsche Gedragstherapie (DGT) is een behandelingsprogramma dat werkt, waarmee wij cliënten die zich aanmelden binnen zes weken in behandeling willen nemen.

NB-DGT wil de zelfhaat en gestigmatiseerde positie van BPS cliënten terugdringen. Wij willen het aantal suïcidepogingen, het aantal geslaagde suïcides, het aantal SEH- en huisartsbezoeken en overlastmeldingen verminderen, en de cliënten helpen een levenswaard leven te krijgen.zes

Kernwaarden

NB-DGT is gebaseerd op de DGT-principes zoals door Marsha M. Linehan beschreven.

Wij gaan er van uit dat onze cliënten hun problemen willen oplossen maar niet weten hoe omdat zij niet effectief met emotionele stimuli om kunnen gaan en belangrijke intermenselijke vaardigheden op het gebied van zelfregulering missen.

Een therapeutische relatie, die gebaseerd is op de erkenning dat iedere client de capaciteiten heeft om een levenswaard leven te bereiken en daar met behulp van coaching in het toepassen van (niet-destructieve) vaardigheden kan komen, is dan noodzakelijk. Daarnaast is een oordeelvrije attitude ten aanzien van de problematiek van de client maar ook ten opzicht van de impact van de problematiek op de hulpverlener nodig, naast wederzijdse commitment over de werkwijze en de zwaarte van de gezamenlijke onderneming, en een balans tussen acceptatiegerichtheid en de focus op verandering.  

Specifiek voor ons als behandelaars geldt dat wij accepteren dat wij feilbaar zijn en tegelijkertijd onze uiterste best zullen doen DGT zo effectief mogelijk uit te voeren. Wij helpen elkaar om te gaan met de moeilijkheden die de behandeltaak met zich meebrengt. We nemen onze eigen grenzen in acht en veroordelen of bekritiseren mensen met andere grenzen niet.  

Visie

Dialectische GedragsTherapie (DGT) leert mensen met (chronisch) suïcidale gedragingen en emotionele ontregeling, die vaak voldoen aan de criteria voor een Borderline PersoonlijkheidStoornis, op een effectieve manier met het leven om te gaan waardoor hun lijden wordt verminderd en zo ook het lijden van hun dierbaren en de maatschappelijke lasten. 

Mensen die suïcidaal zijn en zichzelf beschadigen, die ernstig lijden onder/aan/in het leven, hebben recht op de beste behandeling. DGT is de best onderzochte behandeling voor deze ernstige problematiek. NB-DGT wil voor cliënten voor wie DGT geschikt is en die DGT willen aangaan binnen zes weken een behandelplek gerealiseerd hebben. Korte lijnen, snel contact met de behandelaar en teamleden die je helpen je problemen aan te pakken, zorgen voor een toename van commitment aan behandeling. 

Het ultieme doel is een afname in de vraag naar behandeling door effectieve behandeling en dus een afname van problematiek Nederland-breed. 

NB-DGT is ontstaan vanuit de behoefte behandelaars een behandelomgeving te bieden waarin zij cliëntenzorg kunnen leveren vanuit Dialectische Gedragstherapie (DGT), zoals geprotocolleerd. Maar ook hen een werkomgeving te bieden waarbinnen ze kunnen excelleren en juist deze doelgroep willen blijven behandelen. 

NB-DGT levert DGT-opgeleide zelfsturende teams van zes tot acht behandelaren, verspreid over Nederland, waarin gecertificeerde DGT-behandeling geboden wordt aan mensen met chronische suidale gedragingen en zelfbeschadigend gedrag, vaak voldoend aan de criteria voor een Borderline PersoonlijkheidStoornis.

De organisatie is er van overtuigd dat zowel cliënten als hulpverleners profiteren van een gelijkwaardige samenwerking in een validerende en stimulerende omgeving waarin volledig gewerkt wordt vanuit DGT-principes.

Ga naar de inhoud